Pomozte nám zachránit farmáře

Kým se můžeš stát i ty

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů je velmi důležitá osoba na farmě. Jeho úkolem je oprava a obsluha všech zemědělských strojů a všech dalších zařízení. Musí znát technologii pěstování rostlin - příprava půdy, ošetřování rostlin a technologie sklizní a uskladnění. Velkou část své pracovní činnost tráví na poli. Jeho běžnou pracovní činností je:

 • kontrolovat stav strojů,
 • pravidelně měnit oleje a filtry,
 • objednávat náhradní díly,
 • zajišťovat servis strojů,
 • v případě potřeby konzultovat opravy strojů s jiným servisem,
 • montovat a seřizovat stroje a zemědělské zařízení,
 • renovovat opotřebované součástky,
 • vyhodnocovat technický stav strojů,
 • řídit a obsluhovat zemědělskou techniku a další zařízení,
 • číst v technické dokumentaci a komunikovat přes email,
 • diagnostikovat problém a stanovit pracovní postup údržbářských a technických materiálů.
 • svařovat kovové materiály plamenem nebo elektrickým obloukem,
 • ohýbat a obrábět technické materiály,

Zemědělec - farmář

Zemědělec - farmář řídí celý koloběh pracovních úkolů na farmě. Je to takový manager - provozní celé farmy. Každý den musí připravit pracovní činnost pro všechny kolegy včetně sebe. Pracovní činnost se mění během celého roku, respektive se mění každým dnem a hodinou v závislosti na počasí.

Musí se věnovat všem oblastem na farmě - živočišné, rostlinné, mechanizaci, administrativě, ekonomice a nakonec i odbytu produktů. V závislosti na velikosti farmy se s těmito úkoly dělí s větší či menší skupinou svých kolegů.

 • musí zajistit denní péči kolem dobytka. To znamená zajistit krmení a dostatek vody, kontrolu zdravotního stavu, kontrolu pastvin. Dbá na pohodlí zvířat.
 • zajistit péči o dobytek (reprodukce, odchov, ustájení, krmení a ošetřování),
 • kontroluje průběh dojení, chlazení mléka a sanitaci dojírny,
 • odevzdává vzorky krmiv a mléka na rozbor,
 • na jaře vybudovat nové ohradníky a zajistit kvalitní pastviny,
 • v rostlinné výrobě musí zajistit obhospodařování půdy a okolní krajiny,
 • zachytit vhodnou dobu sklizně,
 • zajistit osiva,
 • připravit půdu k setí a navrhnout osevní postupy,
 • připravit dostatek kvalitního krmiva,
 • musí zajistit zpracování svých produktů,
 • zajistit logistiku produktů k zákazníkovi,
 • zajistit nákup strojů a zemědělských zařízení,
 • zodpovědně hospodařit s půdou a vodou v krajině,
 • skladovat krmiva a další produkty,
 • vést nutnou administrativu např. odpadového hospodářství, evidence a aktualizace půdních bloků, agroenvironmentální evidence…
 • věnovat se ekonomické stránce farmy,
 • věnovat svůj čas kontrolním institucím,
 • připravovat smlouvy a komunikovat s majiteli půdy,
 • nezůstat stát na místě, ale hledat inspiraci,
 • neustále se vzdělávat
 • starat se o pohodlí svých kolegů - pracovní oděv, strava, mzdy…,
 • kontrolovat, udržovat a opravovat budovy, stáje a další zařízení farmy,
 • komunikovat se zákazníky a hledat další místa na trhu,
 • zajišťovat a organizovat doplňkové činnosti farmy např. exkurze, dny otevřených dveří nabídku agroturistiky, zpracování zemědělských produktů aj.

Zahradník

Zahradník pěstuje zeleninu, ovoce, okrasné rostliny a byliny. Jeho pracovní náplní je:

 • ošetřovat rostliny během vegetace,
 • podle svého přesvědčení zajišťovat ochranu rostlin proti chorobám a různým škůdcům,
 • musí znát technologie osevních postupů
 • navrhovat vzhled zahrady, pole,
 • připravovat půdu k setí semen a sadbě rostlin,
 • množit rostliny a organizovat jejich výsev a výsadbu,
 • kultivovat rostliny
 • zajišťovat denní zálivku nebo naopak odvodňovat půdu,
 • snažit se zachytit vhodnou dobu pro sklizeň,
 • zajišťovat skladování a následný transport produktů k odběrateli.
 • sledovat a zkoušet pěstitelské novinky,
 • účastnit se výstav,
 • komunikovat se zákazníky a zjišťovat jejich požadavky a potřeby
 • hledat své odběratele a další volná místa na trhu
 • udržovat a kontrolovat drobné zahradnické nářadí a nástroje.

Veterinář

Veterinární lékař většinou nebývá součástí každé farmy. Zpravidla působí ve své ordinaci a v případě potřeby přijede provádět lékařské výkony, které jsou pouze v jeho kompetenci, přímo na farmu. Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti na zvířatech. Zajímá se též o pohodlí a zdraví zvířat.

Jeho pracovní náplní je:

 • vést vyšetřování a diagnostikování chorob nebo zranění zvířat,
 • provádět chirurgické nebo léčebné veterinární zákroky,
 • radit v oblasti chovu zvířat,
 • hodnotit jatečná zvířata,
 • provádět a vyhodnocovat laboratorní práce,
 • kontrolovat farmáře, zda dodržuje veterinární a hygienické požadavky pro chov a výživu zvířat,
 • kontrolovat  krmiva,
 • kontrolovat dodržování veterinárně hygienických požadavků ve výrobě, zpracování, skladování a přepravě živočišných produktů,
 • vést si nezbytné záznamy a dokumentace.

Chovatel zvířat

Chovatel zvířat, je člověk, který má tu milou povinnost být denně s chovanými zvířaty. Zajišťuje jim komplexní péči a snaží se přispět k jejich pohodlí a zdraví.

Jeho běžnou pracovní náplní je:

 • připravovat a dávkovat krmiva,
 • napájet a krmit zvířata,
 • pečovat o narozená mláďata,
 • pečovat o nemocná a zraněná zvířata,
 • zajišťovat preventivní péči,
 • uklízet, dezinfikovat, čistit a podestýlat,
 • udržovat výběhy a ohrady,
 • zajišťovat přesun stáda,
 • dohlížet na zdravotní stav zvířat,
 • dodržovat zoohygienická opatření,
 • zaštiťovat základní výcvik - u koní...
 • vést základní evidenci v jednotlivých chovech,
 • dávat podněty zootechnikovi a veterináři,
 • obsluhovat zemědělské stroje.

Řezník a uzenář

Řezník a uzenář zajišťuje porážku jatečných zvířat, bourání masa, výrobu masných výrobků, balení, expedici a prodej masa a masných výrobků.

Jeho pracovní náplní je:

 • porážet jateční zvířata,
 • pracovat s jatečním tělem a vedlejšími produkty (vnitřnosti, kůže…),
 • bourat a porcovat maso - hovězí, vepřové, zvěřinu, králíky, ryby a drůbež…,
 • balit, etiketovat a expedovat maso,
 • vyrábět masné výrobky a konzervy,
 • vychystávat objednávky,
 • zpracovávat živočišné tuky,
 • pracovat s nástroji a uzenářskými technologiemi,
 • prodávat výsekové maso a výrobky z nich,
 • poradit zákazníkovi,
 • dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu,
 • provádět sanitaci a záznamy o ní,
 • dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci své i svých kolegů,
 • vlastnit potravinářský průkaz,
 • odebírat vzorky pro laboratoř,
 • starat se o sklad obalového materiálu, kořenicích směsí apod.

Pekař

Pekař vyrábí všechny druhy chleba, pečiva a další pekařské výrobky.

Jeho pracovní náplní je:

 • přijímat a kontrolovat základní suroviny,
 • mísit a zadělávat různé těsta a směsi,
 • dělit a tvarovat těsto,
 • těsto nechat vykynout a pak péct,
 • obsluhovat pekařské technologie a nástroje,
 • vyrábět a dodávat náplně nebo ozdoby,
 • dokončit výrobek,
 • odebírat vzorky pro laboratoř - vstupní suroviny, polotovar i hotový výrobek
 • skladovat a expedovat výrobky,
 • vést základní evidenci,
 • balit zboží - ručně nebo na lince,
 • provádět sanitaci,
 • komunikovat s odběrateli,
 • účastnit se soutěží a výstav,
 • hledat místa na trhu,
 • zajímat se o poptávku zákazníků,
 • připravovat podklady pro kontrolní úřady,

Agronom

Agronom zajišťuje stanovené technologické postupy při pěstování plodin.

Jeho pracovní náplní je:

 • stanovit osevní postup při pěstování plodin, zelinářství, ovocnářství či semenářství
 • zajišťovat samotnou  realizaci osevního postupu s ohledem na počasí a roční období,
 • usměrňovat a řídit agrotechnické postupy v rostlinné výrobě,
 • vést provozní dokumentaci,
 • zodpovídat za kvalitu výsledného produktu,
 • řídit a koordinovat své kolegy,
 • obsluhovat motorová vozidla,
 • znát zemědělské stroje,
 • neustále se vzdělávat,
 • pečovat o vodu a půdu v krajině,
 • pozitivně ovlivňovat okolní krajinu,
 • zajišťovat hnojení půdy,
 • podle svého svědomí zajišťovat ochranu porostu a plodin,
 • připravovat podklady pro kontrolní úřady,

Mechanizátor

Zemědělský specialista – mechanizátor - zajišťuje koncepci zemědělské a lesní techniky pro údržbu a ochranu krajiny.

Jeho pracovní činností je:

 • zajišťovat a organizovat řízení provozu strojů v zemědělské a lesní výrobě,
 • projektovat, navrhovat a modernizovat stolní linky,
 • obnovovat technický park strojů,
 • zkoumat a porovnávat efektivnost investic do strojů,
 • vybírat nejvhodnější stroje a linky s ohledem na konkrétní provoz a ekonomické ukazatele,
 • kontrolovat a řídit kvalitu výrobních procesů,
 • zajišťovat spolehlivou provozuschopnost,
 • modernizovat stroje,
 • udržovat a obnovit stávající stroje,
 • řešit logistické problémy,
 • připravovat podklady pro kontrolní úřady,
 • vést veškerou nutnou provozní evidenci,
 • zaškolovat studenty na praxi,
 • vést svůj pracovní tým.

Zootechnik

Zootechnik je specialista, který koordinuje a řídí živočišnou výrobu. Stanovuje celou koncepci provozu a vytyčuje cíle, kterých chce podnik dosáhnout.

Jeho pracovní náplní  je:

 • koordinovat a organizovat živočišnou výrobu,
 • zajistit reprodukci chovaných zvířat,
 • rozdělovat dobytek do stád a promýšlet pasení jednotlivých stád,
 • stanovovat cíle a celý koncept živočišné výroby,
 • vést nezbytnou evidence,
 • věnovat se kontrolním úřadům,
 • vést a poskytovat rady svým kolegům - dojičkám a chovatelům zvířat,
 • v případě potřeby kontaktovat a spolupracovat s veterinárním lékařem,
 • zajišťovat rozbory krmiv a mléka,
 • kontrolovat zdraví a pohodlí zvířat,
 • odborně pečovat o nově narozená mláďata,

Zpracovala Ing. Ludmila Mužikovská