Pomozte nám zachránit farmáře

Aktuality

| Farmáři
Řekli o projektu

Řekli o projektu

Projekt realizovaný Agrární komorou spolu s neziskovou organizací LÍSKA, z.s., má za úkol představit žákům základních škol v našem kraji, že zemědělství je velmi perspektivním oborem a že potřebujeme do našich řad mladé lidi s vizionářským myšlením. Protože nejen průmysl, ale i zemědělství se rychle vyvíjejí. 

Celý článek.
| Farmáři
Řekli o projektu

Řekli o projektu

Cílem společného projektu je vytvořit u žáků základních škol vztah ke zdravým, regionálním potravinám. Aby věděli, že jsou vyráběny ze zemědělských produktů, které rostly či dozrály v místě, kde oni sami žijí, a aby jim dávali přednost před potravinami dovozovými. Smyslem projektu je také podnítit zájem mládeže o studium oboru
zemědělství na středních školách. 

Celý článek.

Kalendář akcí

Zapojené farmy školy

Zachraňte farmáře

Pomozte nám zachránit farmáře, jeho příběh minulý a budoucí

Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní vnímání zemědělství s dopadem na vyšší zájem žáků o studium zemědělských oborů a zaměstnání v zemědělství a navazujících oborech, včetně ekologického zemědělství.

Projekt navazuje na pilotní projekt „Pomozte zachránit svého farmáře“, realizovaný Agrární komorou Zlín v roce 2017, využívá jeho výstupy a prostřednictvím nových aktivit usiluje o řešení klíčového tématu, tedy nízkého počtu studentů v zemědělských oborech a následného uplatnění v praxi.

Dílčí cíle projektu:

šíření informací a osvěta významu a klíčových témat zemědělství, včetně ekologického, o jeho vývoji, tradicích a moderních trendech;

zvýšení informovanosti žáků a rodičů o studijních oborech zaměřených na zemědělství a potravinářství;

propagace environmentálně šetrného zemědělského hospodaření;

propagace a osvěta bezpečnosti potravin a zdravé výživy;

propagace biopotravin;

propagace regionální výroby a řemesel; návrat k identitě a zachování tradic.

Přehled aktivit

Cílovou skupinou vzdělávacích programů jsou žáci základních škol. Osvětová kampaň je zaměřena na pedagogy, rodiče a veřejnost. Pozornost je věnována zemědělským a potravinářským podnikům, kde žáci získávají reálné zážitky v reálném prostředí farem a zpracování produktů.

Vzdělávací a osvětové programy pro žáky ke zvýšení pozitivního vnímání zemědělství s aspektem na environmentálně šetrné zemědělské hospodaření a spotřebu.

Příprava a vzdělávání lektorů vzdělávacích a osvětových programů pro žáky ZŠ.

Osvětová kampaň pro veřejnost ke zvýšení povědomí o zemědělství, regionálních produktech a environmentálně šetrném zemědělském hospodaření i spotřebě.

Prezentace aktivit projektu na vzdělávacích a osvětových akcích v regionu.

Osvětové a informační nástroje ke zvýšení povědomí o zemědělství, regionálních produktech a environmentálně šetrném zemědělském hospodaření i spotřebě.

Výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

Projekt prezentuje zemědělství jako soubor lidských činností, které jsou základním předpokladem zajištění důležitých surovin a především potravin. Zemědělství a potravinářství jsou strategickými sektory, velice úzce provázané s plnohodnotným životem na venkově a péčí o bohatou a pestrou krajinu.

Systematická osvěta a vzdělávání cílových skupin projektu, podpora studia zemědělských oborů a podnikání v oboru, jsou klíčové pro rozvoj venkova a prevencí vylidňování. Nezbytná je též osvěta při řešení důsledků klimatických změn, zejména sucha a povodní v návaznosti na zemědělskou výrobu. Příprava žáků, propojení výuky s reálným životem, získání povědomí o oboru a pozitivního vztahu k místnímu regionu, krajině a půdě obecně, přispívá k pochopení zemědělství a vztahů člověka a přírody.

Rozsah a pestrost aktivit pro cílové skupiny projektu, i složení zapojených organizací je v regionu jedinečné.

Nositel projektu: Agrární komora Zlín

Spolupráce na projektu: LÍSKA, z.s., www.liska-evvo.cz 

Hrazeno z projektu Ministerstva zemědělství číslo 56/2018.

Ministerstvo zemědělství Agrární komora Zlín Zlínský kraj Líska