Pomozte nám zachránit farmáře

Proč se zapojit do projektu

Během své existence na této planetě lidé vymysleli písmo, kalendáře, matematiku, poznali fyzikální zákony, zdo­konalili se v architektuře, postavili chrámy, města, stroje a udělali stovky a tisíce dalších objevů. Ale bez jednoho klíčového objevu by nic z toho neexistovalo. Je to zemědělství. Objev pravěkých lovců a sběračů, kteří začali pěstovat a šlechtit rostliny a připoutali k sobě hospodářská zvířata, ovlivnil celou další existenci lidstva.

10 000 let nás díky zemědělství tato planeta živí. Dnes zvládne uživit téměř 7,5 miliardy obyvatel. Jsme na zeměděl­ství životně závislí. Bez něj by náš svět prostě nebyl možný. Zemědělství je stra­tegickým a klíčovým fenoménem sou­časnosti i budoucnosti. Jsme dědici ze­mědělských civilizací. Přitom v zemědělské prvovýro­bě dnes pracuje jenom něco přes 1 % obyvatel naší země a lidí v zemědělství stále ubývá. V roce 1948 pracovalo v českém zeměděl­ství přes 1 a čtvrt miliónu mužů a žen. V roce 1968 to bylo 717 tisíc. A v roce 2016 už jen 130 tisíc. Farmářů, zoo­techniků, agronomů, pěstitelů nebo ze­mědělských techniků začíná být u nás nedostatek. Aktuálně chybí 4,5 tisíce zaměstnanců a až 15 tisíc sezónních pracovníků. Starší generace odchází do penze a mladá generace učňů, stře­doškoláků i absolventů vysokých škol nemá o náročnou práci velký zájem.

Když však nebudeme mít na našich polích, ve stájích, v sadech nebo v ze­mědělském a potravinářském výzku­mu dostatek kvalifikovaných lidí, bude stále obtížnější vyprodukovat dostatek potravin.

Neradostné jsou i statistiky týkající se zkušeností a znalostí dětí. Český statistický úřad v každoroční anketě mimo jiné zjistil, že dvě třetiny dětí nikdy neviděly výrobu másla, dvě pětiny zase dojení krávy. Kolem šesti procent v životě neslyšelo kukačku a nevidělo včelí úl, necelá dvě procenta nikdy v životě nebyla v lese, spousta dětí se nikdy nesetkala s jevy, jež přijdou jejich rodičům samozřejmé.

Zapojeno bylo cca 25 tisíc žáků čtvrtých až devátých tříd základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří odpovídali na 19 otázek. Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kazde-dvacate-dite-nikdy-neslyselo-kukacku-2-procenta-z-nich/r~c95836cefe1811e8a09cac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR0QX-VfDnONGrKuiNzatg9drrKJhjP7cn8SVrqfRkj9OxyiWdSOTgG7HYs 

Projekt Pomozte nám zachránit far­máře, chce vzbudit v mladých lidech zájem podílet se vlastní prací na utvá­ření udržitelné krajiny, na výrobě zdra­vých potravin a na ochraně zemědělské půdy, jejíž úrodnost by měla zůstat zachována i pro další generace. Hledá cesty, jak mladým lidem ukázat, že prá­ce v agrárním a potravinářském sekto­ru je zajímavá a perspektivní.

Proto zveme žáky na farmy, abychom jim ukázali každodenní život lidí, kteří v zemědělství pracují. Představujeme jim nejnovější technologie v zemědělském provozu i v péči o zvířata i rostliny. Mohou porovnat klasické, konvenční a ekologicky zaměřené provozy, pozná­vat cestu potravin z pole až do regálů obchodů a vyzkoušet si potraviny sami vyrobit. To vše je doplněno besedami, výukovými programy či pro­jektovým Školním farmářským dnem.

Více se o aktivitách dočtete v projektových novinách.

Iva Koutná

 

Pomozte nám představit další farmy, provozy, výrobny i zajímavé technologie. Pozvěte nás k vám na exkurzi, nebo napište a pošlete článek, odkaz či vlastní zkušenost.

Více v článku Jak se zapojit do projektu.

Kontakt: infoevvo@seznam.cz