Pomozte nám zachránit farmáře

Zemědělství

Zemědělství je jedinečným souborem lidských činností, které jsou základ­ním předpokladem zajištění důležitých surovin a především potravin. Ze­mědělství a potravinářství jsou strategickými sektory, velice úzce provázané s plnohodnotným životem na venkově a péčí o bohatou a pestrou krajinu.

Zemědělství je jedním z nejvýznam­nějších objevů, které lidstvo ve své historii zaznamenalo a se kterým je zásadně provázána naše současnost a budoucnost. Vztahy člověka a příro­dy při produkci potravin jsou klíčové z hlediska rizik na zdraví člověka i principů udržitelného rozvoje.

V zemědělství chybí aktuálně 12 až 15 tisíc sezonních pracovníků. Nejvíce jich schází pěstitelům ovoce, zeleniny a chmele, kde je třeba více ruční práce, ale také v drůbežárnách a na jatkách. Dlouhodobě se jedná zhruba o 4.500 nesezónních zaměstnanců.

Zaměstnanost v primárním sektoru v celé ČR i ve Zlínském kraji má dlou­hodobě klesající tendenci, klesající je rovněž atraktivita studijních zeměděl­ských oborů.

Systematická osvěta a vzdělávání cílových skupin projektu, podpora stu­dia zemědělských oborů a podnikání v oboru, jsou klíčové pro rozvoj ven­kova a prevencí proti jeho vylidňování. Nezbytná je zároveň osvěta při řešení důsledků klimatických změn, zejména sucha a povodní v návaznosti na země­dělskou výrobu. Příprava žáků, propo­jení výuky s reálným životem, získání povědomí o oboru a pozitivního vzta­hu k místnímu regionu, krajině a půdě obecně, přispívá k pochopení zeměděl­ství a vztahů člověka a přírody.

Za posledních 20 let došlo v země­dělství k velkým změnám. Snížil se počet pracovníků, zvýšila se specia­lizace podniků a soukromých farem, rozšířil se počet výrobních zaměření, přičemž se snížila pracovní náročnost. Vzhledem k tomu, že půdu jako výrob­ní nástroj nelze přestěhovat nikam do zahraničí, jako třeba strojírenskou výrobu, zaměřují výzkumné, vývojář­ské a výrobní firmy stále více svou po­zornost na zemědělství.

Cílem projektu je vzbudit v mladých lidech zájem podílet se vlastní prací na utváření udržitelné krajiny, na výro­bě zdravých potravin a na ochraně ze­mědělské půdy, jejíž úrodnost by měla zůstat zachována i pro další generace.

Jana Brázdilová, Agrární komora Zlín

Aktuality

| Farmáři
Řekli o projektu

Řekli o projektu

Projekt realizovaný Agrární komorou spolu s neziskovou organizací LÍSKA, z.s., má za úkol představit žákům základních škol v našem kraji, že zemědělství je velmi perspektivním oborem a že potřebujeme do našich řad mladé lidi s vizionářským myšlením. Protože nejen průmysl, ale i zemědělství se rychle vyvíjejí. 

Celý článek.
| Farmáři
Řekli o projektu

Řekli o projektu

Cílem společného projektu je vytvořit u žáků základních škol vztah ke zdravým, regionálním potravinám. Aby věděli, že jsou vyráběny ze zemědělských produktů, které rostly či dozrály v místě, kde oni sami žijí, a aby jim dávali přednost před potravinami dovozovými. Smyslem projektu je také podnítit zájem mládeže o studium oboru
zemědělství na středních školách. 

Celý článek.
Celkem: 4

Kalendář akcí

Světlo Vánoc Farmáři

Světlo Vánoc

Tento rok opět bude na zámku k vidění tradiční vánoční výstava. Letos bude téma světlo, které nám budou odrážet skleněné ozdoby od Irisy a také vitráže od manželů Ruskových z Polousí.

Více informací.
Celkem: 4